25.11.2020 - J3SSK

Go to content

Main menu:

25.11.2020

PAR SKOLU > NOTIKUMU ARHĪVS 2020./2021 MĀCĪBU GADS
Jelgavas Centra pamatskolas darbības virzieni 2020./2021.m.g.
SKOLĀ.
Vīzija: Kultūrā, tradīcijās un vērtībās balstīta izglītības iestāde.
Misija: Radīt vidi un veidot mācību procesu, kurā skolēni gūst zināšanas, prasmes un pieredzi, mācās domāt un mācās mācīties.
Skolas mērķi:
 • Organizēt izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standarta pakāpenisku ieviešanu, paredzot pāreju uz kompetenču apguvi, atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā.
 • Virzīt kompetenču pieejā balstītu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, īstenojot mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņu.
Skolas uzdevumi:
 • Nodrošināt skolēniem iespēju mācīties atbilstoši individuālajām spējām, savstarpēji sadarbojoties skolotājiem un atbalsta personālam.
 • Veicināt pedagogu komandas darbu – savstarpējo mācīšanos, plānojot un īstenojot uz sasniedzamo rezultātu orientētu mācību satura apguvi.
 • Īstenot efektīvu mācību stundu, iekļaujot diferencētu pieeju, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un komunikatīvas metodes.
METODISKAJĀ DARBĀ.
Metodiskā tēma:
 • Paaugstināt mācību stundas efektivitāti, attīstot uz skolēnam sasniedzamo rezultātu organizētu mācību procesu.
Mācību jomu uzdevumi:
 • Veicināt skolotāju sadarbību un savstarpējo pieredzes apmaiņu, ieviešot ikdienas darbā kompetenču pieejas elementus.
 • Pilnveidot apzinātu un jēgpilnu lasītprasmi, ieviešot dažādas lasīšanas stratēģijas visos mācību priekšmetos,kā pamatu zināšanu līmeņa paaugstināšanai.
 • Atbalstīt spējīgo skolēnu izaugsmi, akcentējot darbu ar talantīgajiem skolēniem.
 • Nodrošināt atbalstu un individualizētu pieeju skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.
AUDZINĀŠANAS DARBĀ.
Audzināšanas darba  galvenie uzdevumi.
 • Veidot mērķtiecīgu sadarbību ar skolēniem, vecākiem, skolotājiem skolēna individuālai izaugsmei.
 • Sekmēt skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi, spēju un talantu attīstīšanu.
 • Pilnveidot audzēkņu savstarpējo attiecību kultūru, veicinot atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās.
 
 
 
Back to content | Back to main menu